Δήμος Χαλκηδόνος


Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνας – Β΄Φάση» στο Ε. Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ap_9364-16

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)