Δήμος Χαλκηδόνος


Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με αντίτιμο σύμφωνα με τη διαδικασία του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-07-1980)

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά
δεκατεσσάρων (14) ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού
Ωδείου του Δήμου Χαλκηδόνος κατά τη διδακτική περίοδο 2017–2018, που εδρεύει στα Κουφάλια.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)