Δήμος Χαλκηδόνος


Ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων έκτακτου προσωπικού – Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2018

Συνημμένοι πίνακες που αφορούν στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)