Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ TO ΕΤΟΣ 2015 ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ TO ΕΤΟΣ 2015 ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Χαλκηδόνος,

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 58/2016 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές κατά τα οριζόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 45838/12-6-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Χαλκηδόνος για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου αυτής, για το έτος 2015 (τελικά παραδοτέα μια (1) έκθεση ελέγχου).

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)