Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

펀드토큰 다운로드

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020
ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΣΟΧ 5/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων
για την κάλυψη παροδικών αναγκών από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Δήμου Χαλκηδόνος,
που εδρεύει στα Κουφάλια

 

다운로드 다운로드 다운로드 다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)