Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2019- Προκήρυξη πρόσληψης 1 ΠΕ Φαρμακοποιού για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Χαλκηδόνος

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 02.02.2019-12.02.2019.


Η υποβολή των αιτήσεων από τους υποψηφίους θα γίνεται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Φορέα στην ακόλουθη διεύθυνση: Κανάρη 20, Τ.Κ 사랑 범벅 다운로드. 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300, απευθύνοντάς την στο Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ mac os 이전 버전 다운로드. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»), υπόψη Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Διαχείρισης/ Τμήματος Προσωπικού, σχετικά Αριθμός Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 3/2019) 킬러의보디가드 다운로드. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Απαιτούμενα έγγραφα και ανακοίνωση προκήρυξης:

2 queen mp3. ΠΑΡΑΡΤ. ΑΝΑΚΟΙΝ 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-1 4 존맛탱 다운로드. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Add a comment

You must be logged in to comment.