Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΝOMOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού
χαρακτήρα δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου
Χαλκηδόνος, που εδρεύει στα Κουφάλια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)