Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 10/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της προμήθειας ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του δήμου και των νομικών του προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 36.198,04 € και κατακύρωση αποτελέσματος

ΑΟΕ 10/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της προμήθειας ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του δήμου και των νομικών του προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 36.198,04 € και κατακύρωση αποτελέσματος

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)