Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 103/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 1.344,64 € για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού ήμου Χαλκηδόνος»

ΑΟΕ 103/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 1.344,64 € για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού ήμου Χαλκηδόνος»

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)