Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 104/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 270,60 € για την προμήθεια συσκευής τηλεμοιοτυπίας Αριθ. Πρωτ. 5594/06-04-2015 $ήμου Χαλκηδόνος»

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)