Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 105/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 2.712,15 € για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού $ήμου Χαλκηδόνος»

ΑΟΕ 105/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 2.712,15 € για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού $ήμου Χαλκηδόνος»

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)