Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 13/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση του Πρακτικού 2 αποσφράγισης, ελέγχου και βαθμολόγησης τεχνικής προσφοράς για το διαγωνισμό “Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 1/1/201

ΑΟΕ 13/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση του Πρακτικού 2 αποσφράγισης, ελέγχου και βαθμολόγησης τεχνικής προσφοράς για το διαγωνισμό “Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 1/1/201

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)