Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 17/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών προμήθειας υλικών γραφείου (τόνερ, μελάνι, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας με τυπωμένα τα στοιχεία της υπηρεσίας και γραφική ύλη) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγων

ΑΟΕ 17/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών προμήθειας υλικών γραφείου (τόνερ, μελάνι, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας με τυπωμένα τα στοιχεία της υπηρεσίας και γραφική ύλη) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγων

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)