Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 18/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση επανάληψης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας υλικών γραφείου (τόνερ, μελάνι, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων αλληλογραφίας με τυπωμένα τα στοιχεία της υπηρεσίας, γραφικής ύλης) του “ήμου Χαλκηδόνος για το ΤΜΗΜΑ 2 “Φ7ΤΟΑΝΤ

ΑΟΕ 18/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση επανάληψης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας υλικών γραφείου (τόνερ, μελάνι, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων αλληλογραφίας με τυπωμένα τα στοιχεία της υπηρεσίας, γραφικής ύλης) του “ήμου Χαλκηδόνος για το ΤΜΗΜΑ 2 “Φ7ΤΟΑΝΤ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)