Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 20/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης, ελέγχου και βαθμολόγησης οικονομικής προσφοράς – Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης για το διαγωνισμό «Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στην Δ.Ε. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος για

ΑΟΕ 20/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης, ελέγχου και βαθμολόγησης οικονομικής προσφοράς – Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης για το διαγωνισμό «Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στην Δ.Ε. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος για

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)