Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 24/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 633,45 € για την προμήθεια δυο εκτυπωτών Δήμου Χαλκήδονος.

ΑΟΕ 24/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 633,45 € για την προμήθεια δυο εκτυπωτών Δήμου Χαλκήδονος.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)