Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 26/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 5.781,00€ για την εργασία ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του Δημου Χαλκηδόνος έτους 2014.

ΑΟΕ 26/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 5.781,00€ για την εργασία ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του Δημου Χαλκηδόνος έτους 2014.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)