Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 37/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού δημοπρασίας και Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου της δημοπρασίας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015

ΑΟΕ 37/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού δημοπρασίας και Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου της δημοπρασίας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)