Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 41/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 542.262,72 ευρώ με ΦΠΑ για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος και των Νομικών του Προσώπων, με δημόσιο τακτικό διαγ

ΑΟΕ 41/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 542.262,72 ευρώ με ΦΠΑ για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος και των Νομικών του Προσώπων, με δημόσιο τακτικό διαγ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)