Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 54/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

ΑΟΕ 54/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)