Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 56/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡ ΑΨήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 1.700 € για την συνδρομή του Δήμου Χαλκηδόνος σε νομική βάση πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

ΑΟΕ 56/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡ ΑΨήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 1.700 € για την συνδρομή του Δήμου Χαλκηδόνος σε νομική βάση πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)