Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 7/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού δημοπρασίας και Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου της δημοπρασίας προμήθειας υλικών γραφείου (τόνερ, μελάνι, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας με τυπωμένα τα στοιχεία της υπηρεσίας και γρα

ΑΟΕ 7/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού δημοπρασίας και Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου της δημοπρασίας προμήθειας υλικών γραφείου (τόνερ, μελάνι, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας με τυπωμένα τα στοιχεία της υπηρεσίας και γρα

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)