Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 86/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης ποσού 290,85 ευρώ για σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της πλατείας Αδένδρου.

ΑΟΕ 86/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης ποσού 290,85 ευρώ για σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της πλατείας Αδένδρου.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)