Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 91/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων Δ.Κ. Νέας Μεσημβρίας και Βαθυλάκκου του Δήμου Χαλκηδόνος”, που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 21

ΑΟΕ 91/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων Δ.Κ. Νέας Μεσημβρίας και Βαθυλάκκου του Δήμου Χαλκηδόνος”, που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 21

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)