Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 9/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της 259/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το διαγωνισμό “Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο

ΑΟΕ 9/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της 259/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το διαγωνισμό “Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)