Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 96/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για το έργο : «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Χαλκηδόνος – Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων»

ΑΟΕ 96/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για το έργο : «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Χαλκηδόνος – Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων»

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)