Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.164/2014 ΑΔΣ Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος

ΑΡ.164/2014 ΑΔΣ Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)