Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.167/2014 ΑΔΣ Ορισμός μελών Επιτροπής Παιδείας Δήμου Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρ.50 του Ν.1566/86

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)