Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.170-2014 ΑΔΣ Σύσταση επιτροπής για έλεγχο τήρησης των όρων παραχώρησης Αγροτεμαχίων της τ. Κοινότητας Ν. Μεσημβρίας σε κτηνοτρόφους για κατασκευή σταυλικών εγκαταστάσεων

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)