Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.172/2014 ΑΔΣ Αντικατάσταση Μελών Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. (άρθρο 28, παρ.1,2 και άρθρο 46), για το διάστημα από την λήψη της παρούσας και έως 31/12/2014

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)