Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.173/2014 ΑΔΣ Αντικατάσταση Μελών Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών και Υπηρεσιών που διενεργούνται με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80, (άρθρο 67, παρ.1), για το διάστημα από την λήψη της παρούσας και έως 31/12/2014

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)