Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.174/2014 ΑΔΣ Συγκρότηση Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ.1 παρ.1 του Π.Δ.270/81, για το διάστημα από την λήψη της παρούσας και έως 31/12/2014

ΑΡ.174/2014 ΑΔΣ Συγκρότηση Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ.1 παρ.1 του Π.Δ.270/81, για το διάστημα από την λήψη της παρούσας και έως 31/12/2014

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)