Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.175/2014 ΑΔΣ Συγκρότηση επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων κτημάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 7 παρ.1 του Π.Δ.270/81, για το διάστημα από την λήψη της παρούσας και έως 31/12/2014

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)