Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.178/2014 ΑΔΣ Ορισμός μελών στην Επιτροπή Επιβολής Προστίμων για την εκτίμηση εν ζωή αξίας των ζώων για το έτος 2014

ΑΡ.178/2014 ΑΔΣ Ορισμός μελών στην Επιτροπή Επιβολής Προστίμων για την εκτίμηση εν ζωή αξίας των ζώων για το έτος 2014

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)