Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.183/2014 ΑΔΣ Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών «Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στην Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 1/1/2015 έως 31/12/2015

ΑΡ.183/2014 ΑΔΣ Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών «Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στην Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 1/1/2015 έως 31/12/2015

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)