Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.185/2014 ΑΔΣ Τροποποίηση της αρ.4/2014 απόφασης Δ.Σ, ως προ τις κατηγορίες και τις ειδικότητες του προσωπικού της λυθείσας ΔΗΚΕΧ, που μεταφέρθηκε στο Δήμο καθώς και ως προς τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον ΟΕΥ του Δήμου Χαλκηδόνος

ΑΡ.185/2014 ΑΔΣ Τροποποίηση της αρ.4/2014 απόφασης Δ.Σ, ως προ τις κατηγορίες και τις ειδικότητες του προσωπικού της λυθείσας ΔΗΚΕΧ, που μεταφέρθηκε στο Δήμο καθώς και ως προς τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον ΟΕΥ του Δήμου Χαλκηδόνος

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)