Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.188/2014 ΑΔΣ Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης για την ανάθεση μελέτης : «Κτηματογράφηση- πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής στις περιοχές εντός ορίου Νομάρχη στις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο των οικισμών Βαθυλάκκου, Αγχιά

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)