Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.190/2014 ΑΔΣ Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Τμήματος της Οδού Κουφαλίων-Προχώματος στο ύψος της κάτω διάβασης ΟΣΕ ( Χ.Θ6+800έως 7+200)» και καθορισμός αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)