Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.19/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Λήψη απόφασης επί ακύρωσης της αρ.262/2014 απόφασης Δ.Σ. με τίτλο “Εξώδικος Συμβιβασμός και κατάργηση δίκης

ΑΡ.19/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Λήψη απόφασης επί ακύρωσης της αρ.262/2014 απόφασης Δ.Σ. με τίτλο “Εξώδικος Συμβιβασμός και κατάργηση δίκης

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)