Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.193/2014 ΑΔΣ Ακύρωση της υπ.αρ.99/2014 απόφασης Δ.Σ. και λήψη απόφασης έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Χαλκηδόνας

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)