Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.195/2014 ΑΔΣ Εκλογή τεσσάρων εκπροσώπων στο Διαδημοτικό Όργανο Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης προκειμένου να εκλεγεί νέο Δ.Σ. στο Κ.Ε.Κ. «ΝΕΦΕΛΗ»

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)