Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.208/2014 ΑΔΣ Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών Ινών και λοιπών εγκαταστάσεων στην εταιρεία HELLAS ON LINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο HOL

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)