Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.213/2014 ΑΔΣ Έγκριση ανταλλαγής αγροτεμαχίων μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και δημοτών, σύμφωνα με την αρ.252/2012 απόφαση Δ.Σ.»

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)