Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.218/2014 ΑΔΣ Έγκριση μίσθωσης ακινήτου – αποθήκης στην Δ.Ε Αγ. Αθανασίου, για την αποθήκευση προμηθειών και την φύλαξη των μηχανημάτων και εργαλείων του Δήμου

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)