Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.219/2014 ΑΔΣ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης στο θέμα του διαγωνισμού για την διαδικασία ανάθεσης της αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου

ΑΡ.219/2014 ΑΔΣ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης στο θέμα του διαγωνισμού για την διαδικασία ανάθεσης της αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)