Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.220/2014 ΑΔΣ Διόρθωση -Τροποποίηση της υπ.αρ.184/2012 Α.Δ.Σ. περί «Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γέφυρας «ΜΕΤΡΕΣ – ΖΩΖΟΥΠΟΛΗ» ως προς διάρκεια της παραχώρησης

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)