Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.221/2014 ΑΔΣ Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων, δαπάνη διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης

ΑΡ.221/2014 ΑΔΣ Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων, δαπάνη διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)