Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.22/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Ορισμός μελών στην επιτροπή επιβολής προστίμων για την εκτίμηση εν ζωή αξίας των ζώων κλπ θεμάτων, για το έτος 2015

ΑΡ.22/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Ορισμός μελών στην επιτροπή επιβολής προστίμων για την εκτίμηση εν ζωή αξίας των ζώων κλπ θεμάτων, για το έτος 2015

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)