Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.222/2014 ΑΔΣ Εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)