Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.226/2014 ΑΔΣ Τροποποίηση του σκέλους ε΄ της παρ.4 της αρ.40/2014 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού νέου εκπροσώπου στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΓΑΙΑ» η οποία συστάθηκε αποκλειστικά για την εκτέλεση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)